Zásady ochrany osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů pro uživatele rezervačního systému „https://rezervace.euclaboratore.cz/“

Správcem Vašich osobních údajů je společnost EUC Laboratoře s.r.o., IČ 264 22 557, se sídlem Praha 1, Palackého 5, PSČ: 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 81029 (v následujícím textu také jen „správce“).
(v následujícím textu také jen jako „Správce“).

Úvodní informace
Potřebnost zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů je dána Vaším využíváním služeb na stránce https://rezervace.euclaboratore.cz/ (dále jen jako „rezervační systém“) provozovaných výše uvedeným Správcem osobních údajů. Vzhledem k tomu, že bez těchto údajů nelze poskytovat rezervace termínů na dostatečné úrovni, bychom Vám rádi poděkovali za důvěru a ubezpečili Vás, že k vašim údajům nezíská přístup žádná nepovolaná osoba. Všechny osoby, které se k vašim osobním údajům mohou v rámci Vašeho užívání rezervačního systému dostat, pečlivě vybíráme, ať už se jedná o naše zaměstnance nebo dodavatele. Všichni zaměstnanci Správce osobních údajů jsou vázáni přísnou mlčenlivostí. Povinnost mlčenlivosti sjednáváme také se všemi svými smluvními partnery, pokud se mohou dostat do kontaktu s osobními údaji. Důvěra a vysoké zabezpečení údajů považujeme za jednu ze základních priorit v rámci naší činnosti.

Jaké údaje o Vás zpracováváme?
V rámci Vašeho užívání rezervačních služeb prostřednictvím rezervačního systému Vaše osobní údaje získáváme přímo od Vás a konkrétně se jedná o následující osobní údaje:
Jméno, Příjmení, E-mail, Telefon,

V jaké formě jsou mé osobní údaje zpracovávány?
Veškeré osobní údaje, které o Vás máme v rámci poskytování služeb prostřednictvím rezervačního systému, vedeme v elektronické podobě v rámci informačních systémů provozovaných Správcem resp. za spoluúčasti zpracovatele osobních údajů.

Proč Vaše údaje zpracováváme a jaký je k tomu právní důvod?
Účelem zpracování Vašich osobních údajů Správcem je poskytování rezervačních služeb prostřednictvím rezervačního systému (tzn. plnění právní povinností, které Správci vyplývají ze smluvního vztahu, který je specifikován v následující větě). Právním titulem tohoto zpracování je pak smlouva o poskytování služeb prostřednictvím rezervace termínu, k jejímuž uzavření mezi Vámi (subjektem údajů) a Správcem dochází okamžikem odeslání vaší žádosti o rezervaci termínu v rezervačním systému.

Dochází-li ke zpracování Vašich osobních údajů, Správce tak činí za účelem zajištění Vám vyžádané služby, nikoliv však na v rámci poskytování zdravotních služeb ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších právních předpisů.

Komu můžeme vaše osobní údaje poskytnout?
Vaše osobní údaje spravujeme v rámci činnosti Správce, přičemž třetím subjektům je předáváme zásadně s Vaším souhlasem nebo pokud to umožňuje obecně závazný právní předpis České republiky nebo EU.

Abychom Vám zajistili poskytování kvalitní služeb, využíváme v některých případech také externích dodavatelů, zejména pokud jde o technickou podporu našich informačních systémů. Při těchto činnostech může docházet ke zpracování některých vašich osobních údajů. V tom případě jsou externí dodavatelé v pozici tzv. zpracovatelů ve smyslu ustanovení čl. 4 odst. 8 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) nebo v postavení správce osobních ve smyslu ustanovení čl. 4 odst. 7 GDPR. Vězte, že své dodavatele a spolupracující zpracovatele si vybíráme podle přísných kritérií, proto o své osobní údaje nemusíte mít obavu.
Zpracovatelem osobních údajů je společnost Reservio, s.r.o., IČ 29376033, se sídlem Brno, Hlinky 995/70, PSČ 60300, kontaktní adresa: Brno, Hlinky 995/70, PSČ 60300. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 76730, e-mail: support@reservio.com.

Vaše osobní údaje nepředáváme mimo Evropský hospodářský prostor (European Economic Area).

Jak dlouho Vaše osobní data uchováme?
Vaše osobní údaje jsou uchovávány vždy po nezbytně nutnou dobu nejdéle však po dobu 12 měsíců.

Bude docházet v rámci zpracování osobních údajů k automatizovanému rozhodování nebo profilování?
V rámci zpracování osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování a ani profilování ve smyslu ust. 22 GDPR.
Jaká máte práva ve vztahu ke svým osobním údajům?
Jako subjektu údajů Vám právní řád svěřuje celou řadu práv. Jako subjekt údajů máte ve vztahu k Vašim osobním údajům následující práva.

• Právo na přístup k osobním údajům
Máte samozřejmě právo vědět, jaké osobní údaje jsou o Vás zpracovávány, za jakým účelem, jak dlouho, kde jsme tyto údaje získali, zda a komu je předáváme. Zároveň máte právo na poučení o dalších právech týkajících se těchto údajů. K Vašemu informování má sloužit zejména tento dokument, nicméně jsme připraveni Vám poskytnout potvrzení nebo upřesnění ke kterémukoli bodu této informace.

Pokud nás o to požádáte, poskytneme Vám bez zbytečného odkladu také kopii zpracovávaných osobních údajů. Za tuto kopii, zejména pokud by byla žádána opakovaně, jsme oprávněni účtovat přiměřený poplatek, a to v souvislosti s administrativními náklady. Pokud tuto žádost podáte
v elektronické formě, budeme automaticky předpokládat, že máte zájem o poskytnutí informací také v elektronické formě. Máte však možnost požádat i o jiný způsob. Vezměte prosíme na vědomí, že právem získat kopii zpracovávaných osobních údajů nemohou být nepříznivě dotčena práva jiných osob.

• Právo na opravu osobních údajů
V případě, že zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo požadovat, abychom je bez zbytečného odkladu doplnili nebo opravili, pokud obecně závazný právní předpis ČR nebo EU neukládá jinak.

• Právo na omezení zpracování osobních údajů
Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení některých Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly nadále předmětem dalšího zpracovávání, a to po určitou dobu. Není to totéž, jako právo na výmaz, jelikož omezení zpracování není trvalé. Právo, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, máte v případě že:
• popíráte přesnost údajů, které o vás zpracováváme, a to na potřebnou dobu k tomu, aby mohla být jejich přesnost ověřena,
• zpracování je bez právního základu (např. nad rámec údajů, které jsme oprávněni zpracovávat), ale na místo výmazu upřednostňujete omezení zpracovávání, kupříkladu proto, že předpokládáte, že nám tyto údaje v budoucnu stejně poskytnete,
• již více nepotřebujeme zpracovávat Vaše osobní údaje, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků,
• vznesete námitku proti zpracování (o tomto právu viz další bod poučení).

Pokud je zpracování omezeno, mohou být zpracovávány údaje jen s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné osoby, ať již fyzické nebo právnické, nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu.

• Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů můžete využít pouze v situaci, kdy bychom některé vaše osobní údaje zpracovávali ve veřejném zájmu či na základě našeho oprávněného zájmu anebo pro účely přímého marketingu. V takových případech můžete vznést námitku kdykoli. Pokud se tak stane, budeme vaše osobní údaje dále zpracovávat, pouze pokud pro to prokážeme závažné oprávněné důvody (zejména pokud je budeme potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků). Pokud však vznesete námitku proti zpracovávání údajů za účelem přímého marketingu, neprodleně vaše údaje přestaneme pro tento účel zpracovávat.

• Právo stěžovat si u dozorového úřadu
Uplatněním práv, které byly doposud uvedeny, není nijak dotčeno Vaše právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, a to prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v úvodu dokumentu. Aktuální pak naleznete přímo na webových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (tj. www.uoou.cz). Stížnost můžete podat kdykoliv, kdy máte pochybnosti o tom, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány tak, jak by měly být, tedy neoprávněně nebo v rozporu s právními předpisy.

• Právo na výmaz
V některých případech máte jako subjekt údajů i právo, aby byly vaše osobní údaje vymazány. K výmazu vašich osobních údajů obecně přistupujeme, když je již nepotřebujeme a nemáme právní důvod k jejich zpracování. Dále vaše údaje vymažeme, pokud byly zpracovávány na základě souhlasu a tento souhlas byl následně odvolán.
Vezměte na vědomí, že i když půjde o jeden z důvodů k výmazu, neznamená to, že ihned smažeme všechny vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění našich právních povinností, účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, nebo určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

• Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
Pokud se jedná o případy, kdy jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, máte dále právo kdykoli takový souhlas odvolat. Odvoláním souhlasu nicméně nebude nikterak dotčeno předchozí zpracování Vašich osobních údajů, které jsme prováděli před jeho odvoláním.

Jak lze uplatnit jednotlivá práva?
Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, a to následujícími způsoby:
• poštou nebo po předchozí dohodě osobně na adrese EUC a.s. (IČ: 26730413), Evropská 859/115 160 00 Praha 6
• e-mailem na e-mailové adrese: dpo@euc.cz,
• do datové schránky správce: mmhky9r

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce ode dne jejího prokazatelného doručení. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění vás samozřejmě budeme písemně informovat.

Seznam právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů:
V následujících předpisech najdete nejdůležitější úpravu ochrany vašich osobních údajů:
• nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (GDPR),
• zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů;
• zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právní předpisů;
• zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich zpracování, ve znění pozdějších právních přepisů.